Ahojte.
Grajco ma dnes upozornil na jednu celkom dôležitú vec. K 1.1.2007 sa novelizoval Zákon o dani z príjmov 595/2003, bohužiaľ v náš neprospech. Zrušili 300 000 Sk hranicu oslobodenia od dane z príjmu pre neziskové organizácie. Prakticky to znamená asi to, že klub už bude musieť za VŠETKY svoje príjmy z podnikateľskej činnosti zaplatiť 19% daň - t.j. cez klub bude možné fakturovať aj naďalej, s tým rozdielom, že v klube neostane pôvodných 10%, ale celá daň z príjmu -
19 %..
Kompletné najnovšie znenie je tu:

http://jaspi.justice.gov.sk

- - - - - - - - - -

A tu ten spomínaný paragraf. To, čo je napísané červenou, sa v najnovšej novele vyškrtlo:

§ 13

(1) Od dane sú oslobodené príjmy

a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43; v rozpočtových organizáciách sú od dane oslobodené aj príjmy z činnosti, ktorá je vymedzená zriaďovateľom v zriaďovacej listine na plnenie jej základného účelu, 74) a príjmy z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
b) obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,
c) štátnych fondov, 69) príjmy Garančného fondu investícií 59) a príjmy Fondu ochrany vkladov58) okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
d) plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty 38) a z odpisu záväzkov pri konkurze a vyrovnaní vykonaných podľa osobitného predpisu, 38) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.
e) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3, ak nepresiahli za zdaňovacie obdobie 300 000 Sk, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), a príjmov oslobodených od dane podľa tohto zákona; pri predaji majetku, ktorý daňovník využíval na výkon svojej činnosti, sa do ustanoveného limitu započítava rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje výdavok na jeho obstaranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 300 000 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky nezahŕňané do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahŕňaným do základu dane.

- - - - - - - - - -